Cechy sporządzania sprawozdań finansowych sporządzonych według polskich zasad rachunkowości

Publikacje

Opublikował:

W dzisiejszych czasach coraz mniej uwagi przywiązuje się do raportów rocznych Spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych, co ma też swoje uzasadnienie w pewnych właściwościach samego sprawozdania finansowego, oraz masowego dostępu do aktualizacji informacji finansowych w dobie internetu. Jednak niezależnie od tego czy sprawozdanie tworzy dział księgowy czy biuro rachunkowe, niezależnie od tego, czy tworzymy jednostkowe czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe, powinno ono posiadać dość sprecyzowane cechy jakościowe.

W polskiej Ustawie o rachunkowości określono dwie nadrzędne cechy jakimi powinno się cha-rakteryzować. Są to rzetelność – informacje zgodne z prawdą i wiarygodne oraz jasność – informacja zrozumiałe dla użytkowników. Ze względu na harmonizacje przepisów polskich i międzynarodowych, pośrednio i w krajowym prawie bilansowym pośrednio zaimplementowano cechy jakościowe stosowane w myśl MSR/MSSF. Cechy te opisane zostaną w dalszej części niniejszego opracowania, a poniżej zostały jedynie zasygnalizowane. Nie wdając się w szczegóły, do najważniejszych cech sprawozdania finansowego poza wyżej wymienionymi należą zrozumiałość, przydatność, wiarygodność, neutralność, porównywalność, sprawdzalność, przejrzystość i zrozumiałość, istotność, kompletność, ciągłość, terminowość.
Dokładniej cechy te dotyczą również Międzynarodowych standardów rachunkowości/Miezynarodowych Standardó Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF). W regulacjach międzynarodowych bardziej skupiono się na jakościowym ujęciu informacji. Oczywiście powyższa lista dotycząca cech sprawozdania finansowego nie jest zamknięta i spotkać można bardziej rozbudowane zbiory. Jednak zdaniem autora są dokładniejszym uszczegółowieniem tych wymienionych powyżej i co do zasady mają ten sam przekaz merytoryczny.

Jednak bez względu na to kto Tworzy sprawozdanie, biuro rachunkowe czy dział księgowość (we firmie), cechy sa inukalne, a przynajmniej powinny być.Komentarze są wyłączone.